VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

1 Prevádzkovateľ a jeho zodpovedná osoba Prevádzkovateľ Elena Miloševič, IČO: 50964267, miesto podnikania: Budatínska 3056/55, 851 06 BratislavaPetržalka, zápis: Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-258496, email: kontakt@maderoterapia.sk („prevádzkovateľ“) je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

2 Získavanie osobných údajov Prevádzkovateľ získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:  priamo od svojich zmluvných partnerov pri uzatváraní zmluvy;  z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;  od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľovi, a pod.);  od osôb, ktoré vstupujú do objektov prevádzkovateľovi (vrátane záznamov z kamerového systému prevádzkovateľovi). Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom prevádzkovateľ kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

3 Právny základ a účel spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

3.1 Oprávnený záujem Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľovi alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami prevádzkovateľovi sú najmä:  ochrana práv, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu desiatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;  vymáhanie pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľovi; na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;  zamedzenie podvodného konania, ak sa prevádzkovateľ odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi;  ochrana majetku, života a zdravia a dodržiavanie verejného poriadku; na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov prevádzkovateľovi najviac po dobu jedného mesiaca od vstupu;  marketingové aktivity prevádzkovateľovi, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných službách alebo novinkách prevádzkovateľovi; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie spokojnosti (zmluvných) partnerov a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa; najviac počas trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení.

3.2 Plnenie zmluvy Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy, udelenie plných mocí dotknutými osobami prevádzkovateľovi, fakturácia a pod. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou prevádzkovateľovi v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb dotknutej osobe prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, najmä po dobu premlčania možných nárokov od ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov (vrátane začatých súdnych sporov), prípadne po dlhšiu dobu, pokiaľ dôjde k prerušeniu plynutia doby premlčania.

3.3 Plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Prevádzkovateľ môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu desiatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

3.4 Súhlas udelený dotknutou osobou Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou, a to v prípade, že nemožno aplikovať žiaden z ostatných právnych základov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby až do odvolania súhlasu, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

4 Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi prevádzkovateľovi sú napríklad osoby, ktoré pre prevádzkovateľ zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, externí predajcovia, externí dodávatelia a odberatelia služieb, poradenské prevádzkovateľovi alebo bezpečnostné služby. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre prevádzkovateľ výlučne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a prevádzkovateľ v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ môže v niektorých prípadoch poskytovať osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa mimo členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore („tretie krajiny“), ktoré v súčasnosti nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľom v tretích krajinách, uvedie, či existuje alebo neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti alebo uvedie odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo miesto ich zverejnenia.

5 Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo:

5.1 vyžadovať od prevádzkovateľovi:  potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);  ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); prevádzkovateľ je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;  opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva („právo na opravu“);  výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a prevádzkovateľ nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak prevádzkovateľ spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);  obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že prevádzkovateľ o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);  získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);

5.2 namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

5.3 namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľovi, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);

5.4 kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený prevádzkovateľovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

5.5 pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:  osobne v sídle prevádzkovateľovi;  poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľovi;  e-mailom na adresu prevádzkovateľa: kontakt@maderoterapia.sk. S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré prevádzkovateľ spracúva. Prevádzkovateľ zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

6 Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. INFORMÁCIE poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevníci webstránky podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Informácie“) medzi:

1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Elena Miloševič, IČO: 50964267, miesto podnikania: Budatínska 3056/55, 851 06 Bratislava-Petržalka, zápis: Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-258496, email: kontakt@maderoterapia.sk

1.2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa: neaplikuje sa;

1.3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neaplikuje sa;

1.4. Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko;

1.4.2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3. cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:

1.4.3.1. základné cookies – neaplikuje sa;

1.4.3.2. konverzné cookies - neaplikuje sa;

1.4.3.3. sledovacie cookies - neaplikuje sa;

1.4.3.4. remarketingové cookies - neaplikuje sa; 1.5. Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.1.1. zodpovedania vašich konkrétnych požiadaviek a otázok zadaných prostredníctvom webového formulára;

1.5.2. spracúvanie osobných údajov na základe vášho vyjadreného súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely:

1.5.2.1. ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť a vaše preferencie; personalizácie obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;

1.5.2.2. informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu;

1.6. Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie vykonávame na základe vášho vyjadreného súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa bodu

1.5.1. týchto Informácií;

1.6.2. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

1.7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1. právni, ekonomickí, obchodní, daňoví a iní poradcovia;

1.7.2. obchodní partneri a osoby spolupracujúce s prevádzkovateľom;

1.7.3. osoby ovládané a osoby ovládajúce vo vzťahu k našej spoločnosti;

1.7.4. poskytovateľ eventových marketingových služieb;

1.8. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa.

1.8.1. Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti: neaplikuje sa;

1.8.2. Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené): neaplikuje sa;

1.9. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie): Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu kým trvá účel oprávneného záujmu tieto osobné údaje spracúvať a po dobu trvania vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov;

1.10.Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby; 1.10.3. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu

1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali; 1.10.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11.Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu odoslaného na kontakt@maderoterapia.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. V prípade správ zaslaných prostredníctvom priameho marketingu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na link uvedený v tele správy. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Vymazať môžete všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke www.allaboutcookies.org

1.12.Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu

1.5.1. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu

1.5.1. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13.Z akých zdrojov osobné údaje získavame? Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete vaše dobrovoľné vyjadrenie alebo názor;

1.14.Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): neaplikuje sa